Témata závěrečných prací bakalářské etapy (předměty X31BPJ, X31BAP)

Zobrazeno: 60 prací
Filtr
Vedoucí práce:
Zaměření:
Charakter:

Biomedicína

Havlík Jan, Ing., Ph.D. KancelářC4 408 Telefon2048 e-mailxhavlikj@feld.cvut.cz
Optimalizace algoritmu parametrizace pohybů lidského těla
» Aplikace, Software
1. Seznamte se s problematikou klasifikace pohybů části lidského těla z obrazového záznamu
2. Navrhněte vhodné úpravy algoritmu parametrizace pohybů
3. Na existujících klasifikátorech ověřte přínos nově navržených postupů
Vliv volby trénovací množiny na výsledky klasifikace pohybů lidského těla
» Aplikace, Software
1. Seznamte se s problematikou klasifikace pohybů části lidského těla z obrazového záznamu
2. Navrhněte vhodné úpravy algoritmu výběru trénovací množiny dat
3. Na existujících klasifikátorech ověřte přínos nově navržených postupů


Šťastný Jakub, Ing., Ph.D. KancelářB3 612 Telefon2158 e-mailstastnj1@volny.cz
Analýza možností klasifikace EEG
» Software
Stručné zadání: Navrhněte software pro klasifikaci charakteristických rysů EEG signálu pomocí zadaného algoritmu (konkrétní algoritmus a použitá databáze EEG budou upřesněny vedoucím práce po diskuzi se studentem – podle jeho zájmů a současných potřeb výzkumu; na výběr jsou jak naše databáze, tak cizí referenční data a široká škála algoritmů – skryté markovské modely, neuronové sítě, fuzzy klasifikátory, prahování výsledků, další algoritmy umělé inteligence). Výsledky práce budou posléze užity v rámci výzkumu probíhajícího na katedře a zakomponovány do připravovaného systému pro přímé ovládání počítače pomocí lidské mozkové aktivity („čtení myšlenek“). Práce nevyžaduje hluboké znalosti číslicového zpracování signálu, vše studenta rádi naučíme.
AR modelování EEG
» Software
Stručné zadání: Cílem práce je zhodnotit správnou volbu řádu AR modelu EEG signálu (6/8. řád) a najít exaktní argumenty pro tyto hodnoty (v publikacích jsou udávány „že to dobře funguje“, případně s podporou vhodně zvoleného kriteria, ale naše výsledky ukázaly, že pro modelování EEG nemusí být vždy vhodné). Algoritmy pro odhad řádu budou specifikovány vedoucím práce. Výsledky práce budou posléze užity v rámci výzkumu probíhajícího na katedře. Práce nevyžaduje hluboké znalosti číslicového zpracování signálu, vše studenta rádi naučíme.
Biometrické šifrování a identifikace osob
» Software
Stručné zadání: Navrhněte software pro automatické zpracování definovaných biometrických charakteristik (konkrétní charakteristiky budou upřesněny vedoucím práce po diskuzi se studentem – podle jeho zájmů a současných potřeb výzkumu) – šifrování/autentizace. Výsledky práce budou posléze užity pro další práci a hluboce ovlivní výzkum probíhajícího na katedře. Práce nevyžaduje hluboké znalosti číslicového zpracování signálu, vše studenta rádi naučíme.

Číslicové zpracování signálů

Fyzika

Návrh a simulace obvodů

Hospodka Jiří, Doc. Dr. Ing. KancelářB3 804 Telefon2066 e-mailhospodka@feld.cvut.cz
Analogový přeladitelný filtr se zesilovači OTA
» Hardware, Implementace
Úkolem práce je navrhnout a zrealizovat přípravek univerzálního přeladitelného analogového filtru. Přípravek by měl umožňovat realizaci různých filtrů typu dolní propusti na základě funkční simulace LC prototypu 4. – 6. řádu zapojením s aktivními prvky typu OTA (transkonduktančními zesilovači). Cílem práce je obvodový návrh přípravku a jeho simulace, příp. jeho realizace včetně praktického odzkoušení
Klasifikace modelů aktivních elektronických prvků
» Implementace
Úkolem práce je seznámit se se základními modely elektronických prvků v programu Spice pro jejich analýzu. Dále je úkolem klasifikovat různé modely podle jejich složitosti, tj. určit míru použitelnosti pro různé stupně zjednodušení modelu. Na základě tohoto rozboru a podle pokynů vedoucího práce navrhněte sadu modelů pro použití ve výuce.
Návrh analogové části číslicově řízeného laboratorního zdroje
» Aplikace, Hardware
Poveďte rešerši různých zapojení lineárních zdrojů i obvodů pro tyto účely vyráběných. Navrhněte univerzální laboratorní zdroj podle specifikace vedoucího práce. Zdroj by měl umožňovat volbu výstupního napětí s možností plynule nastavitelného proudového omezení. Pro nastavování uvažujte "klasickou" možnost připojení potenciometrů (aripotů), nicméně zdroj musí umožňovat i řízení pomocí D/A převodníků (pro proud a napětí). Zdroj navrhněte modulárně s možností paralelního či sériového řazení a návrh ověřte funkčním vzorkem.
Řízení ohřevu vody slunečními kolektory
» Aplikace, Hardware, Implementace, Rešerše, Software
Seznamte se s problematikou solárních zařízení pro ohřev užitkové vody a navrhněte řešení řídící části systému pro ohřev vody slunečními kolektory. Řešení zpracujte dle pokynů vedoucího práce a výsledný návrh ověřte funkčním vzorkem.
Spínaný zdroj napětí
» Aplikace, Hardware
Úkolem práce je seznámit se s konstrukcemi spínaných zdrojů. Podle pokynů vedoucí práce navrhnout spínaný regulovatelný zdroj napětí v rozsahu 200 až 1000V a podle možností ověřit návrh realizací funkčního vzorku. Zdroj by měl být schopen dodat výkon cca 20W.


Martinek Pravoslav, Doc. Ing., CSc. KancelářB3 801 Telefon2068 e-mailmartinek@feld.cvut.cz
Funkční bloky pro obvody v proudovém modu
» Aplikace
Zvažte možnost nestandardních zapojení obvodu AD 844 pro realizaci vybraných funkčních bloků pro analogové obvody v proudovém módu.
Návrh filtrů pomocí evolučních algoritmů - 1
» Aplikace
Ověřte možnosti diferenčních evolučních algoritmů pro návrh filtru OTA-C 2. řádu s transkonduktančními zesilovači. Využijte program MAPLE (MATLAB), základní verzi algoritmu dodá vedoucí projektu. Ověřte možnosti úpravy algoritmu tak, aby bylo možné minimalizovat rozptyl hodnot parametrů obvodových prvků a dynamické poměry. Ověřte efektivnost algoritmu a možnosti zrychlení výpočtů pomocí různých variant testovacího vektoru vi v algoritmu.
Přeladitelný aktivní filtr
» Aplikace
Navrhněte a formou funkčního vzorku realizujte přeladitelný filtr typu pásmová propust 2.řádu. Použijte zapojení se dvěma integrátory ve smyčce záporné zpětné vazby, k realizaci integrátorů využijte transkonduktanční zesilovače (OTA). Pro praktickou realizaci uvažujte zesilovač LM 13700. Filtr by měl pracovat v rozsahu frekvencí 1 kHz - 10 kHz, činitel jakosti Q by měl být nastavitelný na hodnoty z intervalu Q Î (5, 20). Navržený filtr analyzujte a ověřte vliv reálných vlastností použitých zesilovačů.
Převodník kmitočet-napětí
» Aplikace
S využitím principu spínaných kapacitorů navrhněte jednoduchý převodník kmitočet-napětí pro rozsah kmitočtů 100 Hz – 20 kHz. Navržené zapojení simulujte programem WINSPICE 3 nebo SCAD III., zhodnoťte vliv reálných vlastností použitých obvodových prvků (součástek) na přesnost převodu.
Realizace funkčních bloků OTA-C
» Aplikace
V doporučené literatuře prostudujte využití transkonduktančního zesilovače (OTA) pro realizaci funkčních bloků typu invertující a neinvertující integrátor, převodník "napětí-proud", zesilovač napětí, jednocestný a dvoucestný přesný usměrňovač pro oblast akustických signálů. Ověřte simulací na počítači možnosti změny parametrů funkčního bloku změnou transkonduktance zesilovače řídicím signálem.
Řešení aproximační úlohy pomocí evolučních algoritmů - 1
» Aplikace
Ověřte možnosti diferenčních evolučních algoritmů při řešení aproximační úlohy pro frekvenční filtr (NDP), jsou-li zadány hodnoty útlumu a mezní frekvence v propustném a nepropustném pásmu filtru. Využijte program MAPLE (MATLAB), základní verzi algoritmu dodá vedoucí projektu. Ověřte, pro jakou formu zápisu hledané přenosové funkce pracuje algoritmus nejefektivněji. Funkci algoritmu ověřte na testovacích příkladech.
Zesilovače s proudovou zpětnou vazbou
» Aplikace
V doporučené literatuře prostudujte princip zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou (zesilovače CFOA, TIA) a vlastnosti zpětnovazebních zapojení s těmito zesilovači. Navrhněte přípravek, na kterém bude možno demonstrovat vlastnosti těchto obvodů. Pro návrh přípravku použijte zesilovač AD 844.


Pokorný Martin, Ing., Ph.D. KancelářB2 522 Telefon2286 e-mailmpokorny@feld.cvut.cz
Generátor řady harmonických složek
» Aplikace, Hardware
Generování periodického průběhu syntézou z harmonických složek (část Fouriérovy řady). Implementace přímé kmitočtové syntézy (DDS – Direct Digital Synthesis) na jednočipovém nebo signálovém procesoru nebo pomocí SW pro PC a zvukové či D/A karty. Nastavitelná amplituda a fáze harmonických složek. Příp. také realizace jednoduché harmonické analýzy.
Modulátor pro kmitočtovou transpozici signálu
» Hardware, Implementace
Navrhněte modulátor umožňující kmitočtový posun spektra signálu (např. řeč, echolokační signály netopýrů aj.) do jiné kmitočtové polohy. Předpokládá se použití amplitudové modulace s jedním postranním pásmem (SSB), nastavitelný kmitočet (max. cca 200 kHz). Návrh celého systému i dílčích bloků (směšovače, generátory nosných, kmitočtové filtry).


Šťastný Jakub, Ing., Ph.D. KancelářB3 612 Telefon2158 e-mailstastnj1@volny.cz
Implementace a analýza zero crossing detektoru
» Hardware, Implementace
Stručné zadání: Cílem práce je nová implementace a analýza detektoru průchodu nulou. Detektor je součástí obvodu pro detekci řečové aktivity – ten je již navržen, ale obvod pro detekci počtu průchodů řečového signálu nulou je třeba přepracovat. Implementace bude provedena v jazyce VHDL. Návrhový software (aplikace běžně užívané v průmyslu pro návrh IO) nutný pro práci na zadání poskytneme i pro domácí použití. Výsledky práce budou dále užity ve výzkumu a výuce. Práce nevyžaduje hluboké znalosti návrhu na programovatelných hradlových polích, studenta vše rádi naučíme.
Implementace IIR filtru s frekvenčním vzorkováním
» Hardware, Implementace
Stručné zadání: Na základě poskytnuté literatury (i v češtině!) a s pomocí existujícího makra IIR filtru s kvantizační zpětnou vazbou navrhněte a implementujte filtr s frekvenčním vzorkováním na programovatelném hradlovém poli. Demonstrujte funkci filtru na přípravku s hradlovým polem. Návrhový software (aplikace běžně užívané v průmyslu pro návrh IO) nutný pro práci na zadání poskytneme i pro domácí použití. Výsledky práce budou dále užity ve výzkumu a výuce. Práce nevyžaduje hluboké znalosti návrhu na programovatelných hradlových polích, studenta vše rádi naučíme.
Implementace konfigurovatelného FIR filtru
» Hardware, Implementace
Stručné zadání: Na základě poskytnuté literatury (i v češtině!) a s pomocí existujícího makra FIR filtru navrhněte a implementujte plně konfigurovatelný FIR filtr na programovatelném hradlovém poli. Demonstrujte funkci filtru na našich hradlových polích. Návrhový software (aplikace běžně užívané v průmyslu pro návrh IO) nutný pro práci na zadání poskytneme i pro domácí použití. Konfigurovatelné makro FIR filtru bude užito pro další výzkum. Práce nevyžaduje hluboké znalosti návrhu na programovatelných hradlových polích, studenta vše rádi naučíme.
Interface pro zpracování zvuku
» Aplikace, Hardware, Implementace
Stručné zadání: Navrhněte a realizujte jednoduchou dceřinou desku pro náš přípravek s FPGA obvody umožňující digitální zpracování a generování zvuku. K návrhu použijte některý z existujících kodeků pro audio signály (viz například sortiment Analog Devices, nebo Texas Instruments). Demonstrujte spolupráci realizované desky s naším FPGA kitem.
Numerický koprocesor
» Hardware, Implementace
Stručné zadání: Navrhněte jednoduchý koprocesor ke zvolenému procesoru schopný provádět definované aritmetické operace a jednoduché algoritmy (zpracování souborů dat). Výběr algoritmů bude proveden po dohodě s vedoucím práce a na základě zájmu studenta. V rámci bakalářské práce je požadována pouze analýza a rozbor možností implementace „na papíře“, bez implementace na hradlovém poli. Výsledky práce budou dále užity při výuce; na jejich základě budou navrhovány nové struktury (architektonická optimalizace). Práce nevyžaduje hluboké znalosti návrhu na programovatelných hradlových polích, studenta vše rádi naučíme.
Použití synchronního a asynchronního resetu
» Aplikace, Hardware, Implementace
Stručné zadání: Na základě poskytnuté literatury (i v češtině!) a s pomocí existujících FPGA návrhů zvažte vliv použití synchronního a asynchronního resetu na fyzické parametry FPGA návrhu. Návrhový software (aplikace běžně užívané v průmyslu pro návrh IO) nutný pro práci na zadání poskytneme i pro domácí použití. Součástí zadání není testování na skutečných hradlových polích, pouze simulace a analýzy pomocí softwarových nástrojů. Výsledky práce budou dále užity při výuce; na jejich základě budou navrhovány nové struktury (architektonická optimalizace). Práce nevyžaduje hluboké znalosti návrhu na programovatelných hradlových polích, studenta vše rádi naučíme.
VGA řadič, 2. generace
» Hardware, Implementace
Stručné zadání: Na základě poskytnuté literatury (i v češtině!) rozšiřte a upravte existující blok VGA řadiče; zejména je třeba zvětšit kreslící plochu a doplnit jednoduché funkce zápisu a čtení stavu pixelu. Demonstrujte funkci řadiče na našich hradlových polích. Návrhový software nutný pro práci na zadání studentovi můžeme poskytnout i pro domácí použití. Hotový systém bude využit pro vizualizaci dat zpracovávaných přímo na FPGA. Návrhový software (aplikace běžně užívané v průmyslu pro návrh IO) nutný pro práci na zadání poskytneme i pro domácí použití. Práce nevyžaduje hluboké znalosti návrhu na programovatelných hradlových polích, studenta vše rádi naučíme.
Základní podpora pro FPGA kity
» Aplikace, Hardware, Implementace
Stručné zadání: Na základě poskytnuté literatury (i v češtině!) vytvořte sadu jednoduchých bloků pro naše FPGA kity – řadič LED displeje, debouncer na tlačítka, paměťové pole, atd. Demonstrujte funkci bloků na našich hradlových polích. Návrhový software (aplikace běžně užívané v průmyslu pro návrh IO) nutný pro práci na zadání poskytneme i pro domácí použití. Hotové bloky budou využity pro návrh dalších systémů na FPGA. Práce nevyžaduje hluboké znalosti návrhu na programovatelných hradlových polích, studenta vše rádi naučíme.

nespecifikováno

Zpracování řeči

Bičák Jan, Ing., Ph.D. KancelářB3 803 Telefon2067 e-mailbicak@feld.cvut.cz
Návrh číslicových filtrů FIR v programu MAPLE
» 
Seznamte se s metodami návrhu číslicových filtrů FIR a podle pokynů vedoucího práce proveďte implementaci vybrané metody v prostředí matematického programu MAPLE. Implementovaný algoritmus ověřte na konkrétním návrhu filtru.
Návrh číslicových filtrů IIR v programu MAPLE
» 
Seznamte se s metodami návrhu číslicových filtrů IIR a podle pokynů vedoucího práce proveďte implementaci vybrané metody v prostředí matematického programu MAPLE. Implementovaný algoritmus ověřte na konkrétním návrhu filtru.
Použití AudioTools Package v programu Maple
» 
Podle pokynů vedoucího práce vytvořte demonstrační úlohu na použití programového balíčku pro práci se zvukovými soubory v programu Maple.
Řídicí software pro měřicí pracoviště
» 
Vytvořte řídicí software pro měřicí pracoviště, které obsahuje generátor, vektorový voltmetr a osciloskop. Cílem je vytvoření sady automatizovaných měřících úloh (např. měření frekvenčních charakteristik přenosu, impedance ap.) K dispozici bude vývojové prostředí LabWindows/CVI od firmy National Instruments (programování v ANSI C).


Čmejla Roman, Doc. Ing., CSc. KancelářB2 525 Telefon2236 e-mailcmejla@feld.cvut.cz
Analýza a předzpracování řečových záznamů pro studium koktavosti
» 
Analýza a předzpracování řečových záznamů pro studium řečových vad. Pro tvorbu databáze promluv je nutné signály předzpracovat z hlediska jejich dynamiky a síťových rušení. Dále je třeba provést anotaci začátků a konců promluv a označit patologické úseky v řeči. Pro uvedené cíle vyberte a ověřte vhodné nástroje.
Databáze se zvukovým výstupem
» 
Cílem práce je vývoj terapeutického softwaru pro dospělé pacienty s kochleárními implantáty.
Jednoduché hry s akustickým vstupem
» 
Cílem této práce je vyvinout ve spolupráci s Foniatrickou klinikou 1.LF UK terapeutický software pro rozvíjení řečových schopností sluchově postižených dětí.
Segmentace řeči - rešeršní práce
» 
Proveďte rešerši metod používaných pro segmentaci řeči. Vybranou metodu realizujte v programovém prostředí MATLAB.
Testování možností objektivního vyhodnocení plynulosti promluvy
» 
Testování možností objektivního vyhodnocení plynulosti promluvy. Cílem této práce je provedení rešerše metod používaných pro objektivní vyhodnocení promluv. Rešerše by měla být doplněna vlastním experimentem.
Tvorba databáze řečových záznamů pro studium koktavosti
» 
Databáze záznamů pro studium řečových vad (koktavosti) Cílem práce je návrh a realizace vhodné databáze promluv pro studium promluv pacientů se zadrháváním v řeči. Digitalizované promluvy byly pořízeny na Foniatrické klinice 1.LF UK.
Změny akustických parametrů řeči při koktavosti - rešeršní práce
» 
Změny akustických parametrů řeči při koktavosti Cílem této práce je provést shrnutí a rozbor vybraných akustických parametrů (energie, základní frekvence, jitter, shimmer, ?) s ohledem na automatickou detekci koktavosti.


Hanžl Václav, Ing., CSc. KancelářC4 462 Telefon2049 e-mailhanzl@noel.feld.cvut.cz
Připojení sériové FLASH paměti k mikroprocesoru
» 
Připojte paměť přes SPI rozhraní k mikroprocesoru Atmel AVR či Microchip dsPIC a vytvořte v jazyce C program pro mikroprocesor, který umožní naplnit FLASH daty z PC a po odpojení od PC pak tato data číst. Otestujte jednoduchým přehráváním řečového signálu z paměti FLASH.
Vstup řečového signálu do mikroprocesoru
» 
Elektretový mikrofon je připojen k A/D převodníku v mikroprocesoru. Převodník má přesnost 12 bitů při vzorkovacím kmitočtu do 100kHz, resp. 10 bitů do 500kHz. Navrhněte kombinovaný antialiasingový filtr, složený z velmi jednoduché analogové části (například pouhý integrační RC článek) a z číslicového filtru, který umožní snímat řeč s výsledným vzorkovacím kmitočtem 8kHz.


Havlíček Václav, Prof. Ing., CSc. KancelářB2 525 Telefon2284 e-mailhavlicek@feld.cvut.cz
Měření magnetických vlastností amorfních materiálů
» 
Úkolem práce je provést rozbor možností měření magnetických vlastností otevřených vzorků amorfních materiálů v rozsahu do 100 kHz a navrhnout programovatelný generátor budicího signálu.


Horčík Zdeněk, Ing. KancelářC4 462 Telefon2049 e-mailhorcik@feld.cvut.cz
GSM hlídací modul pro datové projektory v učebnách
» 
Řešení jednoduchého hlídače, který upozorní vybraný okruh příjemců na neoprávněnou manipulaci s hlídaným zařízením pomocí volání z GSM telefonu. Definujte požadavky na způsob hlídání a na způsob komunikace s ohledem na jednoduchost, robustnost, srozumitelnost pro uživatele a provozní náklady.
GSM hlídací modul pro datové projektory v učebnách
» 
Řešení jednoduchého hlídače, který upozorní vybraný okruh příjemců na neoprávněnou manipulaci s hlídaným zařízením pomocí volání z GSM telefonu. Definujte požadavky na způsob hlídání a na způsob komunikace s ohledem na jednoduchost, robustnost, srozumitelnost pro uživatele a provozní náklady.
Obvody pro měření teploty s PC
» 
Navrhněte nejjednodušší možné řešení měřičů teploty připojené k PC s operačním systémem Linux nebo založeným na Windows NT. Zapojení by mělo pomocí jednoduché sériové linky propojit několik snímačů teploty. Navrhněte vhodné snímače, sběrnici, určete největší možnou délku sběrnice.
Výukový připravek pro PLD
» 
Proveďte rozbor možných koncepcí výukového přípravku pro výuku programovatelných logických součástek a předmětů zaměřených na konstrukci elektronických obvodů. Vstupem by měly být alternativně DIP spínače, paralelní nebo USB port počítače a GSM modul, vlastní logika bude založena na vhodném obvodu PLD a výstup D/A převodník, LED indikátory logických stavů a krokový motor.


Máša Pavel, Ing., Ph.D. KancelářB2 527 Telefon2097 e-mailmasa@amber.feld.cvut.cz
Watchdog provozu Windows NT serveru
» 
Cílem práce je napsat službu pro Windows NT platformu, která bude vysílat na paralelní port počítače pravidelně se obměňující kódovou sekvenci. Úkolem je dále navrhnout jednočipový obvod, připojený k tomuto portu, který by vyhodnocoval vysílanou kódovou sekvenci. Výstupem by byla LED dioda, připojená k jednočipovému procesoru, signalizující normální chod počítačového systému, resp. jeho „zamrznutí“. Pozn.: Obvod bude dále sloužit pro ovládání provozu serveru pomocí GSM technologie.


Nosková Ivana, Ing. KancelářB3 344 Telefon2292 e-mailnoskova@feld.cvut.cz
Měření stability udržování teploty (Pt teploměr)
» 
Připojte k počítači PC platinový teploměr Pt 100 prostřednictvím modulu ADAM 4013. Touto měřící soustavou změřte stabilitu udržování teploty vodní lázně termostatem. Podklady v angličtině.
Měření stability udržování teploty (termočlánek)
» 
Připojte k počítači PC termočlánek prostřednictvím modulu ADAM 4011. Touto měřící soustavou změřte stabilitu udržování teploty vodní lázně termostatem. Podklady v angličtině


Pollák Petr, Doc. Ing., CSc. KancelářC4 462 Telefon2049 e-mailpollak@feld.cvut.cz
Aplikační a výzkumná témata z oblasti zpracování řečového signálu
» Aplikace, Implementace, Rešerše, Software
Podrobnou nabídku aktuálních témat lze nalézt na http://noel.feld.cvut.cz/~pollak/vyuka
resp. na oficiálních stránkách stránkách zadání závěrečných prací https://zp.feld.cvut.cz . Aktuálně nabízená témata vycházejí z výzkumných aktivit řešících zejména problematiku rozpoznávání řeči, zvýrazňování řeči, detekci řečové aktivity, či kódování řeči. Mezi nabízenými projekty jsou k výběru práce rešeršní, výzkumné i implementační. Témata jsou navrhovaná jako úvodní seznámení s danou problematikou s možným pokračováním v rámci diplomové práce.


Tučková Jana, Prof. Ing., CSc. KancelářB3 614 Telefon2098 e-mailtuckova@fel.cvut.cz
Ověření vlivu velikosti a obsahu vět tvořících trénovací databázi pro modelování prozódie neuronovými sítěmi
» 
Pomocí systému Speech Laboratory (vytvořený v MATLABu, v.6.5.sestavte několik databází vstupních dat pro neuronovou síť. Jednotlivé databáze budou obsahovat různý počet vět, věty budou mít různý tématický obsah. Ve stejném programovém systému natrénujte neuronové sítě pro jednotlivé varianty vstupních dat a výsledky porovnejte.
Ověření vlivu velikosti hodnot parametrů použitých pro zakódování řečových příznaků použitých pro modelování prozódie neuronovými sítěmi
» 
Pro zakódování charakteristických vlastností češtiny (příznaků) použijte alespoň tři sady hodnot. Pro takto vzniklé vstupní datové soubory natrénujte neuronové sítě pro modelování prozódie. Porovnejte výsledky. Pro řešení úlohy použijte programový systém Speech Laboratory vytvořený v MATLABu, v.6.5.
Porovnání metod pro extrakci formantových kmitočtů z řečového signálu
» 
Pro účely analýzy i syntézy řečového signálu je třeba jej parametrizovat. jedny z parametrů, které obsahují některé důležité informace o řeči, jsou formantové kmitočty. Tyto kmitočty je třeba extrahovat z reálného signálu. Jednotlivé používané metody mají různou přesnost. Je třeba je porovnat a ověřit možnost jejich použití při klasifikaci samohlásek, např. neuronovými sítěmi.
Určete souvislost mezi základním kmitočtem F0 a formanty u hlasité mluvy a šepotu
» 
Ověřte fakt, že formanty nejsou úplně závislé na F0. Při šepotu nevzniká F0, ale formanty šepotu jsou shodné s formanty hlasité řeči. Bude třeba namluvit stejné texty nahlas a šeptem, provést segmentaci, labelování a parametrizaci řečového signálu. Výsledky dokumentovat formou tabulek a grafů.
Určete vliv koartikulace na hodnoty základního kmitočtu F0 a formantů F1, F2
» 
Nalezněte charakteristické vlastnosti jednotlivých skupin souhlásek z hlediska spektrálních parametrů (explosivy, frikativy, afrikáty, nosovky) Porovnejte jejich kmitočtové spektrum, rozložení energie, hodnoty F0,F1, F2 a F3.
Vliv vstupních parametrů na modelování prozodie syntetické řeči pomocí neuronových sítí
» 
Úspěšnost modelování prozodie neuronovými sítěmi závisí, mimo jiné, na použitých vstupních parametrech (na jejich množství, typu a přiřazených hodnotách ). Pomocí návrhového systému Speech Laboratory (v prostředí MATLAB) natrénujte neuronové sítě pro několik druhů vstupních parametrů a porovnejte výsledky.


Uhlíř Jan, Prof. Ing., CSc. KancelářB2 526 Telefon2289 e-mailuhlir@feld.cvut.cz
Kodér a dekodér infračerveného dálkového ovladače
» 
Navrhněte kodér a dekodér, který umožní volit zakódování sériové kombinace pro vybraný řídicí povel.
Sigma-Delta převodník s jednočipovým procesorem
» 
Navrhněte jednoduché hardwarové uspořádání A/D převodníku s jednočipovým procesorem na principu Sigma-Delta modulace.


Zemánek Ivan, Prof. Ing., CSc. KancelářB2 521 Telefon2285 e-mailzemanek@feld.cvut.cz
Návrh FFT analyzátoru pomocí programovatelných obvodů
» 
Proveďte rozbor možností hardwarové realizace jednoduchého FFT analyzátoru signálu s využitím programovatelných obvodů. Navrhněte a realizujte FFT analyzátor (N = 16 - 64 vzorků) periodického signálu libovolného tvaru, Upp = ± 5 V, f0 = 40 Hz – 1000 Hz. Uvažujte o možnostech přenosu vzorků spektra do PC a jejich vizualizaci.
Návrh generátoru periodického signálu s kartou AD14PCI
» 
Na PC se sběrnicí PCI s využitím upravené zásuvné karty AD14PCI navrhněte a realizujte generátor periodického signálu libovolného tvaru, Upp = ± 5 V, f0 = 10 Hz – 5000 Hz. Pro syntézu signálu uvažujte N = 100 - 200 vzorků na periodu.


Zetocha Petr, Ing. KancelářB3 615 Telefon5887 e-mailzetocpet@fel.cvut.cz
Tvorba databáze řečových záznamů pro analýzu dětské řeči
» 
Databáze dětských promluv pro studium vývoje dětské řeči. Cílem práce je návrh databáze (výběr vhodného softwaru, struktury položek atp.) a její realizace. Velké množství nahrávek od dětí ze školek a základních škol je již k dispozici.