ČESKY ENGLISH

prof. Ing. Pavel Sovka, CSc

e-mail:sovka@feld.cvut.cz
tel.:+420 2 2435 2158
fax.:+420 2 3333 9803
místnost:B3/612

Odborné vzdělání:

 • Ing., ČVUT FEL, sdělovací technika 1981
 • CSc. ČVUT FEL, teoretická elektrotechnika, 1986
 • docent, ČVUT FEL, teoretická elektrotechnika, 1995
 • profesor, ČVUT FEL, teoretická elektrotechnika, 2000

Zaměstnání:

 • ÚRE ČSAV, Praha, vědecký pracovník 1985-1991
 • FEL ČVUT v Praze, učitel od 1991, vedoucí katedry 2006-2018

Krátkodobé pobyty:

 • TU v Budapešti
 • IFAP J. W. Goethe Universitat Frankfurt nad Mohanem
 • Universita di Roma La Sapienza a IROE Florencie
 • ENST Telecom Paříž (spolupráce s IDIAP, Švýcarsko)

Zaměření výzkumu , publikace a výsledky:

 1. Výzkum v oblasti číslicového zpracování řečových a biologických signálů, spektrální analýzy a adaptivní filtrace.
 2. Publikace: Autor a spoluautor cca 150 příspěvků (17 v renomovaných časopisech) citovaných doma i v zahraničí (55 publikací a 188 citací ve WoS, H-index 8). Spoluautor dvou monografií ČVUT: "Číslicové zpracování signálů" doporučované po určitou dobu od vydání jako učebnice pro oblast zpracování signálů na školách v ČR a oceněné cenou rektora II. stupně; a "Technologie hlasových komunikací".
 3. Výsledky: návrh nové metody redukce šumů v řeči a nelineárního zpracování řeči, spoluautor návrhu nových kritérií pro hodnocení metod redukce šumů v řeči, spoluautor návrhu systému pro klasifikaci jednoduchých pohybů ze záznamu EEG, aplikace a optimalizace postupů číslicového zpracování signálů pro zpracování biologických signálů a identifikaci vazeb mezi fyziologickými procesy v těle člověka.

Projekty, vedení kolektivu a doktorandů - souhrn:

 • Řešitel dvou projektů GAČR na zpracování a rozpoznávání řeči (ve spolupráci s VUT Brno, TUL Liberec a ZČU v Plzni).
 • Spoluřešitel 3 projektů GAČR, projektu MO ČR, spolupráce s firmami USWEST a DSP Spirit Corporation.
 • Řešitel několika projektů FRVŠ, koordinace řešení dvou výzkumných záměrů na katedře.
 • Založení laboratoře zpracování biologických signálů (LaBis), ze které se postupně vydělily samostatné nové skupiny.
 • Školitel 20 a školitel specialista 7 doktorandů, kteří úspěšně obhájili. Témata disertačních prací zaměřena na metody analýzy signálů (aplikace stávajících metod i vývoj nových - např. http://amber.feld.cvut.cz/selectivetransforms).

Pedagogická činnost:

 • Tvorba a výuka předmětů zaměřených na teorii signálů a systémů a na číslicové zpracování signálů pro bakalářské, magisterské a doktorské studium.